Warunki sprzedaży TOPMET Light na 2020 rok

 

 1. Składanie i realizacja zamówień

  • Zamówienia muszą być składane w formie pisemnej.
  • Zamówienia są potwierdzane przez Topmet informacją zwrotną. Brak pisemnego potwierdzenia nie wywołuje skutków prawnych złożonego zamówienia.
  • Zamówienia na profile LED w standardowej długości, w wersji anodowanej srebrnej lub surowej realizowane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się produkty specjalne jak np. profile białe lub czarne, łączniki kątowe, uchwyty specjalne np. do profilu LED PEN, termin realizacji wynosi do 15 dni roboczych. Termin realizacji na oprawy oświetleniowe Topmet wynosi również do 15 dni roboczych.
  • Profile LED i klosze typu „klik” oferowane są w długościach 1m i 2m. Na życzenie klienta istnieje możliwość sprzedaży profili oraz kloszy w długościach 3m, 4m – sprzedawanych jako wielokrotność 10szt ( z zastrzeżeniem z pkt. 1.5) – oraz w wymiarach specjalnych po indywidualnych ustaleniach z handlowcem. Wyjątek stanowią specjalne produkty oferowane tylko w określonej długości. Dostępne są również specjalne zestawy w 20m rolkach dla wybranych kloszy typu klik.
  • W sprzedaży hurtowej oferujemy produkty w pełnych opakowaniach. Informacja dot. ilości w opakowaniach zbiorczych znajduje się w cenniku Topmet.
  • Profile i klosze oferowane jako próbki mogą mieć długość 100mm. W pozostałych przypadkach zlecenie jest traktowane jako zamówienie specjalne.
  • Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto (dla zagranicznych 400EUR).
  • Klient dokonując zakupu w Topmet akceptuje regulamin dostaw i gwarancji dostępny tutaj: https://topmet.pl/pl/polityka-prywatnosci/
  • Dokument sprzedaży nie jest wysyłany wraz z towarem. Dostarczany jest w formie elektronicznej (e-faktura) lub pocztą tradycyjną w zależności od preferencji klienta.
  • Topmet oferuje możliwość składania zamówień przez system internetowy B2B. Zamówienia wprowadzane przez system B2B otrzymują dodatkowo 1% rabatu. W systemie klient ma dostęp do dokumentów, ma też możliwość zapoznania się z dostępnością produktów. Dostęp do systemu możliwy jest po uzyskaniu loginu i hasła od handlowca.
 2. Realizacja wysyłek

  • Towar udostępniany jest w siedzibie Topmet i pakowany przez TOPMET na życzenie klienta.
  • Topmet oferuje wysyłkę spedycją w określonej cenie, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, uszkodzenia wynikające z obsługi firmy spedycyjnej. Dokonanie wysyłki wymaga wyraźnego uzgodnienia stron w zakresie jej warunków, w szczególności formuły INCOTERMS która będzie dotyczyć konkretnej wysyłki.
  • Topmet pokrywa koszty transportu, w zależności od strefy dostawy, dla zamówień powyżej 1000EUR (strefa 1.) lub powyżej 1500EUR (strefa 2.), pozostałe strefy ustalane są indywidualnie z opiekunem handlowym. Załącznik stref.
  • Przy wysyłce częściowej na życzenie klienta pokrywany jest koszt tylko pierwszej wysyłki, z zastrzeżeniem pkt 2.2).
  • Odbiór własny może nastąpić osobiście lub zamówioną we własnym zakresie usługą spedycyjną. Klient TOPMET może odbierać zamówienia osobiście z Magazynu Głównego TOPMET LIGHT (ul. Ostrowska 532a, 61-312 Poznań, w godzinach pracy magazynu) wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia z Działu Obsługi Klienta o gotowości towaru do odbioru. Przed odbiorem konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby odbierającej. Przy odbiorze zamówienia należy podać pracownikowi Magazynu Głównego TOPMET : Numer dokumentu WZ, nazwę firmy lub numer NIP, imię i nazwisko osoby odbierającej. Ryzyko utraty bądź uszkodzenia takiej przesyłki przechodzi na klienta w momencie wydania towaru osobie odbierającej lub spedytorowi.
  • Koszty wysyłek profili i kloszy o długości większej niż 2m ustalane są indywidualnie, z zastrzeżeniem pkt 1.7.
  • Każde domówienie traktowane jest jako nowe zamówienie. Zasady wysyłek, termin realizacji oraz minimum zamawianego towaru dotyczą każdego zamówienia z osobna.
  • Profile oraz klosze przycinane na wymiar oferowane są wyłącznie po zaakceptowaniu wyceny indywidualnej.
  • Minimalna kwota zamówienia w przypadku profili i kloszy przycinanych na wymiar zgodna z pkt. 1.7, Minimalna wartość zamówienia takich towarów to 50 sztuk oraz wielokrotność 50sztuk, liczonych w koszcie pełnych metrów. Istnieje możliwość zamówienia mniejszych ilości [z zastrzeżeniem pkt 1.5), przy dodatkowej opłacie 2zł (0,50EUR) za sztukę.
  • Termin realizacji na zamówienia specjalne to 15 dni roboczych. TOPMET LIGHT zastrzega prawo do żądania zadatku 50% wartości zamówienia.
  • Odbiór osobisty towarów dla krajów spoza UE wymaga odprawy celnej dokonywanej przez TOPMET LIGHT. Koszty odprawy ponosi TOPMET LIGHT dla zamówień o wartości powyżej 2.000EUR, w innym przypadku naliczana jest opłata 50EUR. Towar wysyłany przez TOPMET LIGHT spedycją do krajów poza UE zawiera koszty odprawy celnej w koszcie transportu.
 3. Warunki płatności

  • Podstawowym sposobem płatności jest przedpłata na konto wg otrzymanej pro-formy. Istnieje możliwość zaoferowania płatności odroczonej z określoną kwotą kredytu kupieckiego po kilkuetapowej weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta.
  • Realizacja wysyłek w przypadku przedpłaty jest realizowana po wpłynięciu kwoty na konto Topmet.
  • W przypadku płatności odroczonej towar dostarczany klientowi pozostaje własnością Topmet do chwili uiszczenia przez klienta w całości należności.
 4. Pozostałe warunki

  • Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Topmet w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych klienta odpowiada klient, nawet jeżeli Topmet był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu klient. Inny zakres odpowiedzialności wymaga wyraźnych pisemnych uzgodnień.
  • Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych klientowi przez Topmet w wyniku wykonywania relacji handlowych, stanowią własność Zrealizowanie zamówienia nie implikuje przyznania żadnej licencji.  Klient nie ma prawa do  wykorzystania towarów ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim w innym celu aniżeli użytkowanie zakupionego towaru.
  • Topmet rezerwuje sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.
  • Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  • W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
  • Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy

 

Załącznik stref

kod kraj strefa kod kraj strefa kod kraj strefa
CZ Czechy 1 BE Belgia 2 reszta   3
DE Niemcy UE (Standard zone 3) 1 BG Bułgaria 2
SK Słowacja UE 1 DK Dania 2
AT Austria 1 EE Estonia UE 2
DE Niemcy  UE (Standard zone 4) 1 FR Francja 2
HU Węgryy 1 NL Holandia 2
LT Litwa 2
LV Łotwa 2
LU Luksemburg 2
RO Rumunia 2
GB Wielka Brytania 2
HR Chorwacja 2
FI Finlandia 2
ES Hiszpania 2
SI Słowenia 2
GB Szkocja 2
SE Szwecja 2
IT Włochy 2
GR Grecja 2
IE Irlandia 2
GB Irlandia Północna 2
PT Portugalia 2

 

european flag